C11007 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003

C11007 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
C11007 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
C11007 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
C11007 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
C11007 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003

C11007 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
Expired in September 2003. Boxes crisp & clean.
C11007 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
November 12, 2023