C11008 Three Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES -60 Prints Expired 9/2003

C11008 Three Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES -60 Prints Expired 9/2003
C11008 Three Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES -60 Prints Expired 9/2003
C11008 Three Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES -60 Prints Expired 9/2003
C11008 Three Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES -60 Prints Expired 9/2003

C11008 Three Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES -60 Prints Expired 9/2003
Expired in September 2003. Boxes crisp & clean.
C11008 Three Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES -60 Prints Expired 9/2003
November 12, 2023