C11017 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003

C11017 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
C11017 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
C11017 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
C11017 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
C11017 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003

C11017 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
Expired in September 2003. Boxes crisp & clean.
C11017 Two Polaroid 669 Polacolor Film SEALED BOXES 40 Prints Expired 9/2003
January 2, 2024