C11019 Three Polaroid 669 Polacolor Film-SEALED BOXES- 60 Prints Expired 9/2003

C11019 Three Polaroid 669 Polacolor Film-SEALED BOXES- 60 Prints Expired 9/2003
C11019 Three Polaroid 669 Polacolor Film-SEALED BOXES- 60 Prints Expired 9/2003
C11019 Three Polaroid 669 Polacolor Film-SEALED BOXES- 60 Prints Expired 9/2003
C11019 Three Polaroid 669 Polacolor Film-SEALED BOXES- 60 Prints Expired 9/2003

C11019 Three Polaroid 669 Polacolor Film-SEALED BOXES- 60 Prints Expired 9/2003
Expired in September 2003. Boxes crisp & clean.
C11019 Three Polaroid 669 Polacolor Film-SEALED BOXES- 60 Prints Expired 9/2003
January 2, 2024